Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услуге чишћења дивљих депонија

Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услуге чишћења дивљих депонија

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 01/2020-4
Датум: 22.01.2020.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

 
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

 2.Предмет јавне набавке мале вредности је: услуге чишћења дивљих депонија

шифра из општег речника набавки: 90000000-Услуге канализације, одношења смећа,
чишћења и очувања животне средине.

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке

за набавку услуге чишћења дивљих депонија број 01/2020, са назнаком “Не
отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На
полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона
понуђача и број телефона контакт особе.

 6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 30.01.2020.године до 14,00

часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
ће се неотворене вратити понуђачима.

 7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.01.2020.године у 16,00 часова у

пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа
бр.57, Сечањ

 8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања

понуда. Контакт лицa за све додатне информације су Ивана Пејовић и Вукоје Бранка, емаил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услуге чишћења дивљих депонија