Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - набавка услуге- Израда пројектно техничке документације путне инфраструктуре у насељеним местима Бока, Неузина и Јарковац)

Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - набавка услуге- Израда пројектно техничке документације путне инфраструктуре у насељеним местима Бока, Неузина и Јарковац)

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе  

Број: 36/2019-4

Датум: 13.01.2020.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је:  набавка услуге- Израда пројектно техничке документације путне инфраструктуре у насељеним местима Бока, Неузина и Јарковац

- шифра из општег речника набавки: 71242000 

3.Критеријум за доделу уговора је: критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

- Понуђена цена............................................ 90      бодова

- Рок извршења..............................................10      бодова 

 

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком“ за Комисију за јавне  набавке за набавку услуге- Израда пројектно техничке документације путне инфраструктуре у насељеним местима Бока, Неузина и Јарковац број 36/2019 ,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе. 

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 22.01.2020.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима. 

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана:  22.01.2020.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда. 

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда. Контакт лицa за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е- маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.     

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде 

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - набавка услуге- Израда пројектно техничке документације путне инфраструктуре у насељеним местима Бока, Неузина и Јарковац)