Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Набавка услуге- Израда пројекта за реконструкцију ОШ „Алекса Шантић“

Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Набавка услуге- Израда пројекта за реконструкцију ОШ „Алекса Шантић“

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 32/2019-4
Датум: 17.12.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

 
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 2.Предмет јавне набавке мале вредности је: набавка услуге- Израда пројекта за реконструкцију ОШ „Алекса Шантић“

- шифра из општег речника набавки: 71242000

 3.Критеријум за доделу уговора је: критеријум економски најповољније понуде. 

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
- Понуђена цена............................................ 90 бодова
- Рок извршења..............................................10 бодова

 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
 5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком“ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге- Израда пројекта за реконструкцију ОШ „Алекса Шантић“ број 32/2019 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
 6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 25.12.2019.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 25.12.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
 8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда. Контакт лицa за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде 
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Набавка услуге- Израда пројекта за реконструкцију ОШ „Алекса Шантић“