Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Реконструкција вртића у Сутјесци

Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Реконструкција вртића у Сутјесци

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница наручиоца: www.secanj.rs
Број: 33/2019-4
Датум: 03.12.2019. године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Реконструкција вртића у Сутјесци

шифра из општег речника набавки: 45000000.

 2.Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су: 

- Понуђена цена ................................... ......... 90 бодова
- Рок извођења ........................................ 10 бодова

 3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку радова - Реконструкција вртића у Сутјесци, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

 4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 12.12.2019. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 12.12.2019. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
 6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 8.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Реконструкција вртића у Сутјесци