Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Електрични бицикли

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница наручиоца: www.secanj.rs
Број: 31/2019-4
Датум: 19.11.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Електрични бицикли 

шифра из општег речника набавки: 34430000-бицикли

 3.Критеријум за доделу уговора је: критеријум економски најповољније понуде. 

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
- Понуђена цена............................................... 90 бодова
- Рок испоруке ...................................................5 бодова
- Гарантни рок....................................................5 бодова

 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Електрични бицикли бр.31/2019, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

 5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.11.2019.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.11.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
 7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                                                                                            Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде