Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Рачунари и рачунарска опрема

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 29/2019-4
Датум: 18.10.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Рачунари и рачунарска опрема-опремање Скупштине 

шифра из општег речника набавки: 30200000-рачунарска опрема и материјал

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума: 

- Понуђена цена............................................... 90 бодова
- Рок испоруке ....................................................5 бодова
- Гарантни рок...................................................5 бодова

 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку рачунарa и рачунарске опреме- опремање Скупштине, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

 5.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  28.10.2019.  године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 28.10.2019. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
 7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде