ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Јавна набавка мале вредности- Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

 

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе        
Број: RHP-W4-27/2019-4
Датум: 13.09.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
2. Предмет јавне набавке мале вредности је:  Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства  

             - шифрe из општег речника набавки
             Набавка грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000

            Набавка намештаја за кућу, шифра из ОРН: 39140000

            Набавка апарата за домаћинство, шифра из ОРН: 39700000

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.  
 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
 5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне  набавке за набавку -Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства број RHP-W4-27/2019-4,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                           
 6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 23.09.2019.године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 23.09.2019.године у 12,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у најдужем року од  30 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА doc Преузми овде
TD mali grant - Secanj SRB4.1 SK fin zip Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА pdf Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ pdf Преузми овде