ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Услуга вршења стручног надзора над радовима на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 28/2019-4
Датум: 09.09.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 2.Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуга вршења стручног надзора над радовима на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина- 

шифра из општег речника набавки 71247000.

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
 5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге вршења стручног надзора над радовима на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина број 28/2019 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
 6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.09.2019.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.09.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
 8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.  Контакт  лице  за  све  додатне  информације  је  Ивана  Пејовић,  е-маил  адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде