ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Отворени поступак- Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.сецањ.рс
Број: 25/2019-4
Датум: 31.07.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке : Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина
шифра из ОРН: 45232151- Радови на обнови водоводне мреже

3.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку радова на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина број 25/2019 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 30.08.2019. године до 11,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.08.2019. године у 12,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

10.Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузми овде

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ - I

Преузми овде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми овде