Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Отворени поступак- Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Отворени поступак- Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.сецањ.рс
Број: 25/2019-4
Датум: 31.07.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке : Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина
шифра из ОРН: 45232151- Радови на обнови водоводне мреже

3.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку радова на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина број 25/2019 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 30.08.2019. године до 11,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.08.2019. године у 12,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

10.Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузми овде

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Отворени поступак- Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеним местима Јарковац и Неузина