Јавна набавка мале вредности-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Радови-Реконструкција скупштинске сале

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 26/2019-4
Датум: 30.07.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

 2.Предмет јавне набавке мале вредности је: Радови- Реконструкција скупштинске сале,

шифра из општег речника набавки: 45000000.

 2.Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су: 

- Понуђена цена ................................... ......... 95 бодова
- Рок извођења ...................................... 5 бодова

 3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку радова - Реконструкција скупштинске сале, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
 4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 08.08.2019. године до 11,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 08.08.2019. године у 12,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
 6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 8.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузми овде

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми овде