ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Уређење атарских путева и отресишта

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.secanj.rs
Број: 24/2019-4
Датум: 08.07.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке : Уређење атарских путева и отресишта
Шифра из ОРН-45000000 грађевински радови

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку Уређење атарских путева и отресишта  број 24/2019 са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
6.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  08.08.2019.године  до  10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 08.08.2019. године у 11,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања понуда.
10.Контакт лица за све додатне информације су:  Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми овде