ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/2019-4 - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ
- ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -
ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

На основу чл. 55. став 1. тачка 2. И чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/2015 и 68/2015),
Наручилац, дана 04.07.2019.године упућује:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/2019-4

1. Назив, адреса, врста наручиоца : Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке: УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Ознака из општег речника набавке: 79710000 – услуге обезбеђења

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ,на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде. Рок за подношење понуда је 05.08.2019. године до 14:00 часова. Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до  14:00 часова без обзира на начин на који су послате. Отварање  понуда  је  јавно  на  адреси  наручиоца  наведеној  у  овом  Позиву  и  то  дана 05.08.2019. године у 16:00 часова . 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ЈН бр.21/2019 - НЕ ОТВАРАТИ

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ

Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57

23240 СЕЧАЊ

На  полеђини  коверте  или  кутији  навести:  назив  и  адресу  понуђача,  телефон,  име  и презиме овлашћеног лица за контакт. У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  или  кутији  је  потребно навести  да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресе  свих  учесника  у заједничкој понуди. Понуде  поднете  по  истеку  датума  и  сата  одређених  у  овом  Позиву,  сматраће  се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене не отворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

7. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ. Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 05.08.2019. године

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

10. Лица за контакт: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић сваког радног дана од 08-14 часова Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/2019-4 Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде