Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуге депоновања комуналног отпада

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 16/2019-4
Датум: 15.05.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је: услуге депоновања комуналног отпада
шифра из општег речника набавки: 90500000 - Услуге у вези са отпацима и отпадом

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге депоновања комуналног отпада број 16/2019 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.05.2019.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.05.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лицa за све додатне информације су Ивана Пејовић и Вукоје Бранка, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде