Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услугa увођења видео надзора на рибњаку у насељеном месту Крајишник

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 12/2019-4
Датум: 08.04.2019.године
На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa увођења видео надзора на рибњаку у насељеном месту Крајишник,

шифра из општег речника набавки: 32323500-систем за видео надзор

2.Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:
- Понуђена цена ................................... ......... 95 бодова
- Рок извршења .................................... 5 бодова

3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “за Комисију за јавне набавке за набавку услугa увођења видео надзора на рибњаку у насељеном месту Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.04.2019.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.04.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде