Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услугa увођења видео надзора

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 04/2019-4
Датум: 03.04.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa увођења видео надзора,
шифра из општег речника набавки: 32323500-систем за видео надзор

3.Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:
- Понуђена цена ................................... ......... 95 бодова
- Рок извршења .................................... 5 бодова

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “за Комисију за јавне набавке за набавку услугa увођења видео надзора, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 15.04.2019.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 15.04.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ - I Преузми овде
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ - II Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде