Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Набавка услуге-Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и завршетак градње спортске хале у општини Сечањ

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 11/2019-4
Датум: 18.03.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је: набавка услуге - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и завршетак градње спортске хале у општини Сечањ
- шифра из општег речника набавки: 71242000

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
- Понуђена цена............................................ 80 бодова
- Рок извршења..............................................20 бодова

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталујавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге-Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и завршетак градње спортске хале у општини Сечањ број 11/2019 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефонапонуђача и број телефона контакт особе.

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.03.2019.године до 14,00часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и истеће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.03.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до данаи сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда доставиуредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од   10 дана од дана отварањапонуда. Контакт лицa за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА Преузми овде
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде