Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Радови на стабилизацији сервисне саобраћајнице унутар радне зоне „Северозапад“ у општини Сечањ

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 10/2019-4
Датум: 12.03.2019.године
На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је:  радови на стабилизацији сервисне саобраћајнице унутар радне зоне „Северозапад“ у општини Сечањ

- шифра из општег речника набавки 45000000.

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
4.Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталујавних набавки и интернет страници наручиоца.
5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне  набавке за набавку радова на стабилизацији сервисне саобраћајнице унутар радне зоне „Северозапад“ у општини Сечањ број 10/2019 ,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
6.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду   најкасније  до:  21.03.2019.године  до  11,00часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и истеће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 21.03.2019.године у 12,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до данаи сата одређеног   за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда доставиуредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од   10 дана од дана отварањапонуда. Контакт лицa за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде