ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Услуга-социјална заштита-помоћ у кући

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 06/2019-4
Датум: 11.03.2019.године


На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Услуга-социјална заштита-помоћ у кући
шифра из општег речника набавки: 98513310- Услуге помоћи у кући

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

4.Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку Услуга-социјална  заштита-помоћ  у  кући, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина  Сечањ, ул.  Вожда  Карађорђа  бр.57,  Сечањ. На  полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

5.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  11.04.2019.  године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
6.Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  11.04.2019.  године  у  16,00  часова  у пословним  просторијама  наручиоца  у  Општини  Сечањ,  ул.Вожда  Карађорђа бр.57, Сечањ.
7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде