Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 08/2019-4
Датум : 06.03.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2. Предмет јавне набавке мале вредности је : добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица обликована у две партије:

-Прва партија: пољопривредне машине-
шифра из ОРН:16160000-разна баштенска опрема

-Друга партија: добра у пчеларству-
шифра из ОРН:16640000-машине за пчеларство

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.
Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
- Понуђена цена............................................ 90 бодова
- Рок испоруке ...............................................10 бодова

4.Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за  набавку  добра  за  економско  оснаживање  породичних  домаћинстава  избеглица PARTIJA  BR._______,  са  назнаком  “Не  отварати”,  на  адресу  Општина  Сечањ,ул. Вожда  Карађорђа  бр.57,  Сечањ  .  На  полеђини  коверте  обавезно  назначити  назив, адресу и седиште  Понуђача,  број  телефона  понуђача  и  број  телефона  контакт  особе.
5.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  15.03.2019.  године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
6.Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  15.03.2019.  године  у  16,00  часова  у пословним  просторијама  наручиоца  у  Општини  Сечањ,  ул.Вожда  Карађорђа бр.57, Сечањ.
7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
- Прва партија: пољопривредне машине -
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Прва партија: пољопривредне машине - Преузми овде
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде 
 - Друга партија: добра у пчеларству-
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - Друга партија: добра у пчеларству- Преузми овде