Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Репрезентација

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 02/2019-4
Датум: 18.02.2019.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Репрезентација
шифра из општег речника набавки: 15800000

3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
- Понуђена цена............................................ 95 бодова
- Рок испоруке ................................................. 5 бодова

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку добара- Репрезентација број 02/2019 ,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
6. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  27.02.2019.године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана:  27.02.2019.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде