Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Рачунари и рачунарска опрема

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

Орган јединице локалне самоуправе 

Број: 32/2018-4

Датум : 09.01.2019.године


 
На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Рачунари и рачунарска опрема
      шифра из општег речника набавки:  30200000-рачунарска опрема и материјал

3. Критеријум за доделу уговора је :  критеријум економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим  елементима критеријумима:
 - Понуђена цена............................................... 90  бодова
 - Рок испоруке ....................................................5  бодова
 - Гарантни рок...................................................5 бодова

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку рачунарa и рачунарске опреме,  са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
5. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2019. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2019. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.
9. Контакт лица за све додатне информације су:  Бранка Вукоје  и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине
Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде