ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Пружањe услуге мобилне телефоније

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе

Интернет страница: www.secanj.rs

Број: 11/2018-4

Датум: 28.05.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке : Пружањe услуге мобилне телефоније , шифра из општег речника набавки: 64212000  

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку Пружања услуге мобилне телефоније број 11/2018 са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На

полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.     

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 05.06.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 05.06.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Пружањe услуге мобилне телефоније