ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Услуге превоза ученика (локал)

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.secanj.rs
Број: 07/2018-4
Датум: 15.03.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
 2.Предмет јавне набавке : Услуге превоза ученика (локал)

шифра из општег речника набавки: 60100000 - Услуге друмског превоза

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
 5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге превоза ученика (локал) број 07/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
 6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 16.04.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 16.04.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
 8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Услуге превоза ученика (локал)