Јавна набавка мале вредности-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Адаптација помоћне зграде –просторије фудбалског клуба „Крајина“

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе       
Број: 12/2017-4
Датум :07.09.2017.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Адаптација помоћне зграде –просторије фудбалског клуба „Крајина“, шифра из општег речника набавки: 45262700-адаптација зграда.

2.Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

           -       Понуђена цена ................................... .........     90      бодова

           -       Рок извођења            ....................................   10       бодова

3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку радова - Адаптација помоћне зграде –просторије фудбалског клуба „Крајина“, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.         

4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 15.09.2017. године до 10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 15.09.2017. године у 11,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                             Председник Општине

                                                                                              Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉЗЧЕНОМ УГОВОРУ
Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Адаптација помоћне зграде –просторије фудбалског клуба „Крајина“