ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

   ОПШТИНА СЕЧАЊ

- ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

 

Наоснову чл. 55. став 1. тачка 2. И чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 24.07.2017. године упућује:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 11 / 2017-4

1. Назив, адреса, врста наручиоца :

Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

     Предмет јавне набавке: УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

 

 

Ознака из општег речника набавке:

79710000 – услуге обезбеђења

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ,на ПорталуУправе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 14:00 часова дана 24.08.2017. године.

Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова без обзира на начин на који су послате.

Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 24.08.2017. године у 16:00 часова .

 Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ЈН бр.11 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ

Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57

23240 СЕЧАЊ

 


На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене не отворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

7. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.

Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 24.08.2017. године

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

10. Лице за контакт: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић сваког радног дана од 08-12 часова

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УСЛУГA ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  Преузми овде

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - УСЛУГE ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Преузми овде

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГE ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ