Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Рачунари и рачунарска опрема

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 06/2017-4
Датум :19.07.2017.године


На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Рачунари и рачунарска опрема
шифра из општег речника набавки: 30200000-рачунарска опрема и материјал
3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.
Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима
критеријумима:
- Понуђена цена............................................... 90 бодова
- Рок испоруке ....................................................5 бодова
- Гарантни рок...................................................5 бодова
4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке
за набавку рачунарa и рачунарске опреме, са назнаком “Не отварати”, на адресу
Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
контакт особе.
5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.07.2017. године до 10,00
часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
ће се неотворене вратити понуђачима.
6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.07.2017. године у 12,00 часова у
пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
бр.57, Сечањ.
7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Председник Општине
Предраг Рађеновић

 

 


 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И

РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Преузми овде


 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 Преузми овде

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Преузми овде

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ  I

Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Рачунари и рачунарска опрема