Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 10/2017-4
Датум : 05.07.2017.године
 
На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 
2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Геодетске услуге
шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске
услуге
3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке
за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком Не отварати”, на адресу
Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
контакт особе.
 
5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 14.07.2017. године до 14,00
часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
ће се неотворене вратити понуђачима.
 
6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 14.07.2017. године у 16,00 часова у
пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
бр.57, Сечањ.
 
7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 
8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
 
9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
 
 
Председник Општине
Предраг Рађеновић
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Геодетске услуге Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге