НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.secanj.rs
Број: 09/2017-4
Датум: 15.06.2017.године

 

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

 

2. Предмет јавне набавке : Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина

 

шифра из општег речника набавки: 45000000-Грађевински радови

 

 

3. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 

5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке

за набавку радова- Уградња постројења централног грејања и гасног развода са

 

заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина број 09/2017 , са

 

назнаком Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57,

 

Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача,

број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.07.2017. године до 10,00

часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

ће се неотворене вратити понуђачима

 

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.07.2017. године у 12,00 часова у

пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа

бр.57, Сечањ

 

8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања

понуда.

 

Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса:

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Преузми овде
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Преузми овде
ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА I
Преузми овде
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ II Преузми овде
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ III Преузми овде
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ IV Преузми овде

 


 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка - Отворени поступак - Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина