НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе   
Број: 07/2017-4
Датум :12.06.2017.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

 

2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Услуга чишћења дивљих депонија


шифра  из  општег  речника  набавки:  90000000-Услуге  канализације,  одношења смећа, чишћења и очувања животне средине.

 

3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже понуђене цене

4. Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке
за набавку услуге чишћења дивљих депонија,  са назнаком “Не отварати”, на адресу
Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
контакт особе.  

5. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  21.06.2017.  године  до  14,00
часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте
ће се неотворене вратити понуђачима.

6. Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  21.06.2017.  године  у  16,00  часова  у
пословним  просторијама  наручиоца  у  Општини    Сечањ,  ул.Вожда  Карађорђа
бр.57, Сечањ.

 

7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 

8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања
понуда.

 9. Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
 е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Председник Општине
                                                                                               Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Услуга чишћења дивљих депонија

Преузми овде

 


 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА