Општина Сечањ
Вожда Карађорђа 57
Сечањ
Број: 08/2017-4
Датум: 25.05.2017. године

:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.  Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

 

2. Предмет јавне набавке је услуга-Услуга одржавања софтвера -шифра из

општег речника набавки: 50312600

 

3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже цене

4. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36.,став1., тачка 2. ЗЈН.

5. Број и датум првобитно закљученог уговора: 2877/1-09 од 24.12.2009.

6. Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив: Институт „Михајло Пупин“ Београд

 

7. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.06.2017. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

 

8. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.06.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Сечњу, ул. улица Вожда Карађорђа бр. 57

 

 9. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

10. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

11. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, nabavkasecanj@gmail.com

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА бр. 08/2017-5

Преузми овде

 


 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка -ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА