Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Гориво

 

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

Орган јединице локалне самоуправе

Интернет страница: www.secanj.rs

Број: 08/2016-4

Датум: 07.10.2016.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

 

2. Предмет јавне набавке : Гориво


шифра из општег речника набавки: 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије, 09130000 – нафта и дестилати

 

3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.


Елементи критеријума су:
- Понуђена цена            .................................... 90 пондера
- Услови плаћања............................................... 5 пондера
- Техничке предности   ....................................... 5 пондера

 

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара-гориво број 08/2016 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

 

6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.11.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

 

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.11.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
10.Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине
Предраг Милошевић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Гориво 2016-:

Преузми овде

 


 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Гориво