Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

 

ОПШТИНА СЕЧАЊ

- ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 07.10.2016. године упућује:

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

БРОЈ 09 / 2016-4

1.  Назив, адреса, врста наручиоца :

 

Општинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

 

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

Предмет јавне набавке: НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

 

Ознака из општег речника набавке:

 

45232452 - Радови на одводњавању

 

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

 

Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

 

5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

 

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57-23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке

 

www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs

 

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

 

Рок за подношење понуда је до 13:00 часова дана 17.10.2016. године.

 

Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 13:00 часова.

 

Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 17.10.2016. године у 16:00 часова .

 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутиј и са назнаком:

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ
УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ) ЈНМВ бр.
09 / 2016 - НЕ ОТВАРАТИ


ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
23240 СЕЧАЊ

На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

 

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

7. Место, време и начин отварања понуда:

 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

 

Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 17.10.2016. године

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

 

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

 

 

9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

10. Лице за контакт за обилазак терена: Радомир Ковачевић, 069/80-23-411 од 09:12 часова од 10.10.2016.-14.10.2016.год.

 

11. E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

-НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ

АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)-

Преузми овде

 


 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)