Филтер
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2017. ГОДИНИ

  На основу чл. 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2017. годину, општина Сечањ, расписује дана: 14.06.2017 године

   

   

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

   

  ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  У 2017. ГОДИНИ

   

  I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

  Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

  Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса.

  Максимална дужина трајања јавног рада је до 3 месеца.

  Средстваза јавних радова,у укупном износу од 4.000.000,00 динара, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сечањ за 2017. годину у оквиру Програмске класификације - 1501 -0002, Економска класификација - 472.

  Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

  II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

  За спровођење јавног рада општина Сечањ исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

   

  - зараду незапосленим лицима,

  - трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,

  - трошкове спровођења јавних радова и

  - трошкове обуке.

   

  Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

   

  1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,

  2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

  3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

        - 2.000,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

  Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини месечне зарадеувећане за износ припадајућих пореза и доприноса и других месечних трошкова до 15-тог у месецу за предходни месец.

   

  1. Накнада трошкова организовања обуке

  У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

  Накнаде трошкова организовања обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченом компетенцијама. Национална служба за запошљавање процењује оправданост потребе за обуком.

  Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси општина Сечањ, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу.

   

  III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

   

  Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

   - одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење насипа, канала, пруга, мостова и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови;

  - одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

  IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

  Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

  - јавне установе и јавна предузећа

  - привредна друштва;

  - предузетници;

  - задруге;

  - друштвене организације;

  - удружења грађана.

  Услови

  Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

  - има седиште на територији општине Сечањ;

  - запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији општине Сечањ и да је пријављен на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Зрењанин, Пословница Сечањ и да има активан статус;

  - у пријави за јавне радове наведе детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

  - измирио је уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова и општини Сечањ, осим за обавезе чија је реализација у току.

   

  Документација за подношење пријаве:

   

  - пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

  - фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (решење о упису привредне делатности, фотокопија статута где се види привредна делатност);

  - фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

   - интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку.

   

  Општина Сечањ задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање одобравању спровођења јавних радова.

  Начин подношења пријаве

  Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, на писарници Општинске управе - опшптине Сечањ (канцеларија број 6) или поштом на адресу: Општина Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта општине Сечањ - www.secanj.rs или преузети на писарници.

   

  V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

   

  Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

   

  Провера поднетих пријава

  Локални савет за запошљавање општине Сечањ врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

  Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник општине Сечањ уз претходно мишљење Локалног савета за запошљавање.

   

  VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

   

  Председник општине Сечањ и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

  Документација за закључивање уговора:

  - уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

  - средство обезбеђења уговорних обавеза;

  - картон депонованих потписа и

  - термин план - уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

  Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

  Средства обезбеђења уговорних обавеза

  Две истоветне бланко личне менице, са меничним овлашћењем, регистроване у

  банци.

  VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

  Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

  - запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;

  - организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

  - месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;

  - месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

  - општини Сечањ доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

  - општини Сечањдоставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;

  - достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;

  - општини Сечањомогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

  - обавести општину Сечањо свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

  У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

   

  VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Јавни позив је отворен 10 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Сечањ и сајту општине Сечањ – www.secanj.rs Јавни позив ће бити објевљен на огласној табли НСЗ - Филијале Зрењанин, Испостава Сечањ.

  Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка на писарници СО Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у Општинској управи - општине Сечањ (канцеларија бр.7). '

  Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

   

   

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Преузми овде