Филтер
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА бр. 02/2017-7

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности добара - репрезентација, број 02/2017-7 од 26.01.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку добара- репрезентација понуђачу СТР ”Минимаркет Центар” из Сечња, Вожда Карађорђа 70, понуда заведена под бројем 137 од 25.01.2017. године.

   

  Преузми овдe

   

   

 • Јавни конкурси

   ЈАВНИ КОНКУРСИ

   

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ  Преузми овде

   


   

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ  Преузми овде

   


   

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ   Преузми овде

   


   

 • Позив за увођење у војну евиденцију

   ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

   

   Позивају се сва лица мушког пола, држављане Републике Србије, рођене 1999. године и старијих годишта (1987.-1998. год.) који нису уведени у војну евиденцију, са територије општине Сечањ, да се јаве Центру Министарства Одбране Зрењанин општинка канцеларија Сечањ, улица Вожда Карађорђа 69, ради увођења у војну евиденцију.

  Увођење у војну евиденцију вршиће се сваке среде, у периоду од 01. јануара до 28. фебруара 2017. године од 09.00 - 13.00 часова.

  Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити индетитет, а у иностранству - важећу путну исправу.

  Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

   

  ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗРЕЊАНИН

   


  ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ Преузми овде

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Добра за репрезентацију

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 02/2017-4
  Датум : 17.01.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

  Наручилац објављује:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Добра за репрезентацију

  шифра из општег речника набавки: 15800000

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

  - Понуђена цена............................................90 бодова

   

  - Рок испоруке ..............................................10 бодова

   

  Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на

   

  порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне

   

  набавке за набавку добара за репрезентацију, са назнаком Не отварати”, на адресу

   

  Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно

   

  назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона

  контакт особе.

  4. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 25.01.2017. године до 14,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

   

  ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  5. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 25.01.2017.године у 16,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа

   

  бр.57, Сечањ.

   

  6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања

  понуда.

   

  8. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине

   

  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Добра за репрезентацију

  Преузми овде

   


   

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Санитарни материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 01/2017-4
  Датум : 17.01.2017.године

   

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Санитарни материјал

  шифра из општег речника набавки: 44411000

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

  - Понуђена цена............................................ 85 бодова

   

  - Рок испоруке ..............................................10 бодова

   

  - Услови плаћања.............................................5 бодова

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

  јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке

  за набавку Санитарног материјала, са назнаком Не отварати”, на адресу Општина
  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
  назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 25.01.2017. године до 14,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

   

  ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 25.01.2017.године у 17,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

   

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса:
  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Санитарни материјал

  Преузми овде

   


   

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

   

  Општина Сечањ
  Вожда Карађорђа бр.57

   

  Сечањ

   

  Број: 02-1/2017-I
  Датум : 10.01.2017.године

   


  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

   

   


  На основу одлуке о буџету за 2016. годину, Општинско Веће усвојило је План јавних набавки за 2017. годину у укупном износу од 56.765.000,00 динара. За реализацију Плана набавки одговоран је председник општине Сечањ.

   

   

   


   

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ  Преузми овде

   


   

 • Исправка датума објаве на првој страни Јавног позива за избор корисника помоћи за решаванје стамбених потреба избеглица


   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАНЈЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 20 СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА
   Преузми овде

   


   

   

 • Јавни позив за избор корисника помоћи за решаванје стамбених потреба избеглица

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 20 СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА
   Преузми овде