Филтер
 • ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

           На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту   ( «Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закои,  41/09 и 112/2015)  и  члана 1. Одлуке о одређивању  надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп  пољопривредног земљишта  у државној својини  («Сл.лист општине Сечањ» број 8/2006),  председник  општине  Сечањ је  дана 14.07.2016.године, донео

   

   ОДЛУКУ

  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

  У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

  расписује

  ОГЛАС

  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У   ОПШТИНИ   СЕЧАЊ

  I

  - Предмет јавног надметања –

    

   

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних Понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сечањ у следећим катастарским општинама:

  Преузми овде

   

  2. ПРЕДМЕТ: Захтев  за утврђивање  броја условних  грла  за доказивање пречег права  закупа  пољопривредног  земљишта  у државној својини  на основу јавног позива  комисије за израду годишњег програма  заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017.

  Преузми овде


  3. Јавна надметања 2016

  Преузми овде

   


   

  4. Јавна надметања 2014 за 2016

  Преузми овде

   

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА"

          

   

   РЕШЕЊЕ


   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА", чија се реализација планира на кат. парцели 3049, КО Крајишник, на територији општине Сечањ, носиоца пројекга "КРАЈИНА ТИМ" ДОО из Крајишника, није потребна процена утицаја на животну средину.

  Преузми овде

   

 • Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе

  Број: 03-1269/2
  Датум: 22.06.2016.
  Општина Сечањ
  Одељење за привреду, развој,инспекцијске послове
  и заштиту животне средине
  Сечањ

   

  Веза: Ваш предмет бр: Службено/2016 од дана 31.06.2016.

   

  У вези са Вашим захтевом за стављање под заштиту, обавештавамo Вас да је стручни служба Покрајинског завода за заштиту природе 15.06.2016. године обишла стабла која се налазе на територији Општине Сечањ, и извршила је валоризацију предметног стабла и на основу тога даје

   

  МИШЉЕЊЕ

   

  1. Група стабала платана који се налазе у центру насеља Сечањ на катастарским парцелама бр:736/1 и 740, к.о. Сечањ, својом виталношћу и декоративношћу спадају међу вредније представнике своје врсте у нашем поднебљу. Предметно стабла имају вредност и треба их сачувати, али за сад не испуњава услове за стављање под посебну заштиту државе. Предлажемо да се поменуто стабла путем мера заштите штити урбанистичким планом. Приликом одржавања и неговања зелених површина потребно је посветити му посебну пажњу, примењивати мере неге и очувати његову вредност, да би се као таква у будуће ставила под заштиту.


  2. Стабло храста лужњака {Quercus robur L.) који се налаз у улици Вожда Карађорђа бр. 116, у дворишту зграде на катастарској парцели 225/1, к.о. Сечањ, поред добре кондиције и виталности поседује и следеће дендрометријске карактеристике:
  ❖ процењена старост стабла : више од 150 година,
  ❖ процењена висина стабла : 25 m,
  ❖ обим дебла на висини 1,3 m : 4,54 m,
  ❖ ширина крошње у правцу СИ -ЈЗ : 26 m,
  ❖ ширина крошње у правцу СЗ-ЈИ :33,2 m,
  Наведене карактеристике сврставају ово стабло храста у међу вредније примерке дендро фонда на овом поднебљу. Предметно стабло смо евидентирали и уврстили на Листу предлога за за стављање под заштиту државе.


  3. Дрворед дудова (Morus sp.) је двострани, једноредни дрворед, који се налази на катастарској парцели 8210, к.о. Јаша Томић, општина Сечањ. Дужина дрвореда износи око 650 метара и сатоји се од 88 стабала, левастрана се састоји од 40, десна од 48 припадника рода Morus. Анализом историјске грађе уочено је приказивање левог дрвореда на катастарским картама другог војног премера Аустро-угарске монархије које датирају из периода између 1806-1869 године, док се десни дрворед појављује на картама трећег војног премера израђеног између 1886-1887 године. Дрворед је доста добре кондиције и виталности. Сукцесивно је вршена радиклна резидба грана до дебла. Произашло из наведеног, предметни дрворед смо уврстили на Листу предлога за стављање под заштиту државе.

  Пожељно је извршити попуњавање дрвореда на местима недостајућих и девитализованих примерака, примерцима исте врсте како би се обезбедио континуитет дрвореда.

  С поштовањем,

  Помоћник директора:
  Горан Крнчевић
  По Одлуци о овлашћењу
  Бр. 04-1879 од 14.11.2013.


   

   

   

  Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе

  Преузми овде