Филтер
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 020-21/2016-1
  Датум: 28.06.2016. године
  С е ч а њ

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

   

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

   

  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

   

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), Председник општине Сечањ расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном сгатусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

  власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ"

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ", ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ПЛАНИРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1444, КО БОКА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА ПП "ПОБЕДА" ДОО БОКА ИЗ БОКЕ, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  Преузми овде

   

   


   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПУТНИЧКО ВОЗИЛO ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 06/2015-10
  Датум : 06.06.2016.године

   

                                   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

  1.Опис предмета набавке: путничко возилo по систему "старо за ново" Општи речник набавки- 34110000 путничко возило

             2.Уговорена вредност: 2.870.420,00 динара без ПДВ-а

             3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

             4.Број примљених понуда: 1

  5.Највиша понуђена цена:  -

  6.Најнижа понуђена цена:  -

  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2016.године

  8.Датум закључења уговора: 01.06.2016.год.

  9.Подаци о добављачу: ДОО“ АУТО ЦЕНТАР ИНТЕРСРЕМ“  Ветерник, ул.Новосадски пут  бр.112  

  10.Период важења уговора: до реализације предмета

   

   


   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2015-10
  Датум : 06.06.2016.године

   

                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

              1.Опис предмета набавке: услуге мобилне телефоније -Општи речник набавки- 64212000

            2.Уговорена вредност: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а

            3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

            4.Број примљених понуда: 1

  5.Највиша понуђена цена:  76.230,00 динара без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  76.230,00 динара без ПДВ-а

             7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016. год.

             8.Датум закључења уговора: 01.06.2016.год.

             9.Подаци о добављачу: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД из Београда, ул.Таковска  бр.2  

             10.Период важења уговора: 01.06.2016.g.-01.06.2018.g


   

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПЈ ФАРМА СЕЧАЊ"

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПЈ ФАРМА СЕЧАЊ", ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ПЛАНИРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 949/1, КО СЕЧАЊ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "МАССАГРАР" ДОО ИЗ НОВОГ САДА, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  Преузми овде

   

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ ПРУЖАЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПРУЖАЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА, БРОJ 07/2016-6 ОД 01.06.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО", БРОJ 06/2016-8 ОД 30.05.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде