Филтер
 • Обавештење о закљученом уговору - За јавну набавку Гориво

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 08/2016-9
  Датум : 28.11.2016.године


  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   


  1.Опис предмета набавке: добра-Гориво
  Општи речник набавки- 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и
  други извори енергије, 09130000 – нафта и дестилати
  2.Уговорена вредност: 3.634.166,67 динара без ПДВ-а
  3.Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
  4.Број примљених понуда: 2
  5.Највиша понуђена цена: 3.754.920,00 динара без ПДВ-а
  6.Најнижа понуђена цена: 3.634.166,67 динара без ПДВ-а
  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2016.године
  8.Датум закључења уговора: 21.11.2016.год.
  9.Подаци о добављачу: ДОО "Кнез Петрол" Батајница , ул. Царице Јелене бр.28
  10.Период важења уговора: дванаест месеци

   

   

   

   

 • Обавештење о закљученом уговору - За јавну набавку услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57,Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 10/2016-10 Датум : 29.11.2016.године

   


  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   


  1.Опис предмета набавке: услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ,

  Шифра из ОРН: 90620000 – услуга чишћења снега
  2.Уговорена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
  3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
  4.Број примљених понуда: 2
  5.Највиша понуђена цена: 11.000,00 динара 11.000,00 динара 11.000,00 динара 11.000,00 динара 11.000,00 динара без ПДВ-а
  6.Најнижа понуђена цена: 10.600,00 динара без ПДВ-а
  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.11.2016.године
  8.Датум закључења уговора: 24.11.2016.год.
  9.Подаци о добављачу: ДОО" МИЛ-РАД ГРАДЊА" Зрењанин, ул. Гимназијаска бр.8
  10.Период важења уговора: дванаест месеци

   

   

   

   

   

 • Ј А В Н И П О З И В за пријаву младих незапослених лица

  Untitled

   

   

  Ј А В Н И  П О З И В

   

  за пријаву младих незапослених лица

   

   

  Општина Сечањ, у партнерству са општином Житиште и Регионалним центром за друштвено- економски развој - Банат, реализује пројекат под називом “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ”, финасиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • Одлука о додели уговора - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ БРОЈ 10/2016

   

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР НАБАВКУ Услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ број 10/2016 понуђачу ДОО "МИЛ-РАД ГРАДЊА"из Зрењанина, ул. Гимназијска бр. 8, понуда заведена под бројем 951 од 16.11.2016. године.

  Преузми овде

   

   

 • Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 10/ 2016-4

   

  Општина Сечањ

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57,

  23240 Сечањ

   

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 08.11.2016. године упућује:

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

   

  БРОЈ 10/ 2016-4

  1.  Назив, адреса, врста наручиоца :

   

  Општинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

   

   

  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

   

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

   

  Предмет јавне набавке: Услуге зимског одржавања путева на територији

   

  Општине Сечањ

  Ознака из општег речника набавке:

   

  90620000 - услуга чишћења снега

   

   

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

   

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

   

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

   

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57                          -    23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке

   

  www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.гs

   

  6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

   

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

   

  Рок за подношење понуда је до 12:00 часова дана 16.11.2016. године.

   

  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

   

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 12:00 часова.

   

  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 16.11.2016. године у 16:00 часова .

   

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутиј и са назнаком:________________

   

  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА ЈНМВ    

   

  бр. 10/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57 23240 СЕЧАЊ

   

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

   

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

   

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

   

   

  7. Место, време и начин отварања понуда:

   

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

   

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 16.11.2016. године

   

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

   

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисиј и за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

   

  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

   

   9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  10. Контакт: е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  Услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ ГОРИВА БРОЈ 08/2016

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку ГОРИВА, број 08/2016-7 од 08.11.2016. године.

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за набавку ГОРИВА број 08/2016 понуђачу ДОО ”Кпез Пегрол” Батајница , ул. Царице Јелене бр.28 , понуда заведена под бројем 894 од 07.11.2016. године.

  Преузми овде