Филтер
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ (УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА

  ОДВОДЊАВАЊУ (УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

  број 09/2016-7 од 18.10.2016. године.

  Преузми овде

   

   

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки"

   

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

  Преузми овде

   

 • Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Гориво

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Интернет страница: www.secanj.rs

  Број: 08/2016-4

  Датум: 07.10.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

   

  2. Предмет јавне набавке : Гориво


  шифра из општег речника набавки: 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије, 09130000 – нафта и дестилати

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.


  Елементи критеријума су:
  - Понуђена цена            .................................... 90 пондера
  - Услови плаћања............................................... 5 пондера
  - Техничке предности   ....................................... 5 пондера

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара-гориво број 08/2016 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

   

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.11.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.11.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
  10.Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Гориво 2016-:

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 07.10.2016. године упућује:

   

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

   

  БРОЈ 09 / 2016-4

  1.  Назив, адреса, врста наручиоца :

   

  Општинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

   

  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

   

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

   

  Предмет јавне набавке: НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

   

  Ознака из општег речника набавке:

   

  45232452 - Радови на одводњавању

   

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

   

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

   

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

   

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57-23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке

   

  www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs

   

  6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

   

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

   

  Рок за подношење понуда је до 13:00 часова дана 17.10.2016. године.

   

  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

   

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 13:00 часова.

   

  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 17.10.2016. године у 16:00 часова .

   

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутиј и са назнаком:

   

  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ
  УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ) ЈНМВ бр.
  09 / 2016 - НЕ ОТВАРАТИ


  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

   

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

   

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

   

  7. Место, време и начин отварања понуда:

   

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

   

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 17.10.2016. године

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

   

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

   

  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

   

   

  9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

   

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  10. Лице за контакт за обилазак терена: Радомир Ковачевић, 069/80-23-411 од 09:12 часова од 10.10.2016.-14.10.2016.год.

   

  11. E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ

  АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)-

  Преузми овде

   


   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПП „Победа" ДОО Бока-

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-13-2/2016-11

  Дана: 29.09.2016 г.

  С е ч а њ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ

   

  Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПП „Победа" ДОО Бока, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем омплексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ.

  Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 30.09.2016 до 10.10.2016 од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

    

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

  Преузми овде