Филтер
 • Јавна набавка -НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ БРОЈ 11 / 2015

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012), Наручилац, дана 18.06.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 11 / 2015

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :

  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Ознака из општег речника набавке:

  90000000 - Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине.

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде;

  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине;

  - Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна: 

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs , на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs и Порталу Службеног гласила Србије и базе прописа.

  7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

   Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде. Рок за подношење понуда је до 14:00 часова дана 20.07.2015. године. Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова. Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 20.07.2015. године у 16:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА

  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  бр. 11 / 2015 - НЕ ОТВАРАТИ

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ

  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57

  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

  8. Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 20.07.2015. год.

  9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  10. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  11.Лице за контакт: Дамир Ђурић, Љиљана Грубачић

  Електронска адреса: nabavkasecanj@gmail.com од 08-12 час. сваког радног дана

  Телефон: 023/842-068, 023/842-064

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

  НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка -ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, БРОЈ 08 / 2015-3

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012), Наручилац, дана 10.06.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 08 / 2015-3

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца : Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Ознака из општег речника набавке:

  79710000 – услуге обезбеђења

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде;

  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине;

  - Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде. Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 14:00 часова дана 10.07.2015. године. Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова. Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 10.07.2015. године у 16:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ

  СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЈН бр. 08 / 2015 

  -НЕ ОТВАРАТИ-

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57 23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

  8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ. Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 10.07.2015. године
  9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.
  10. Рок за доношење Одлуке о додели уговора: Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.
  11. Лице за контакт: Дамир Ђурић, телефон 023/841-111, 023/841-410, сваког радног дана од 08-12 часова Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

  НАБАВКА УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Преузми овде

   


   

 • Одговори на питања у вези јавне набавке за избор приватног партнера за пружање услуге замене и уградње „LED“ светиљки, одржавање и управљање системом јавне расвете на територији општине Сечањ број 07/2015

   

  Одговори на питања у вези јавне набавке за избор приватног партнера за пружање услуге

  замене и уградње „LED“ светиљки, одржавање и управљање системом

  јавне расвете на територији општине Сечањ број 07/2015          

  Преузми овде

   

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 020-27/2015-I
  Датум: 29.05.2015. године
  С е ч а њ

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ
  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Председник општине Сечањ упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
  - функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ
  - објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Сечањ,
  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.


  ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА


  I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
  1) Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
  2) Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
  3) Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
  4) Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
  5) Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
  6) Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

  Региструјте се да би видели цео чланак...