Филтер
 • Јавна набавка мале вредности - Набавка средстава за економско оснаживање интерно расељених лица и избеглица на територији општине Сечањ Број 06 / 2015

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 06/2015 

  Наручилац јавне набавкe

   

  Општина Сечањ,
  Вожда Карађорђа бр.57,
  Сечањ,
  Орган јединице локалне самоуправе

   

  Датум :07.04.2015.годинe

  Позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

    

  Врста поступкa

  Javna nabavka male vrednosti                               

  Предмет јавне набавке мале вредности јe:

  Набавка средстава за економско оснаживање интерно расељених лица и избеглица на територији општине Сечањ

  Ознака из општег речника набавкe:

  Партија I – Свиње - 03323000 - свиње
  Партија II – Говеда - 03321100 - говеда
  Партија III – Пчелиња друштва - 03325000 - ситне животиње
  Партија IV – Опрема за пчеларство - 16640000-машине за пчеларство
  Партија V – Мотокултиватори- 16120000 - дрљаче, аератори, култиватори, плевилице и копачице

  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговорa:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

   

  ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБЈАВЉЕН НА
  СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

   

   

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
  финансија и привреде;
  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
  средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине;
  - Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
  Министарству рада, запошљавања и социјалне политикe.

   

  Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
  документација доступнa:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57 – 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавкe www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоцa www.secanj.rs.

  Начин и рок подношења понуде :

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

  Рок за подношење понуда је до 17.04.2015. године до 14:00 часова.
  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57 – 23240 Сечањ.
  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:


  ПОНУДА ЗА ДОБРА – НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО
  ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ИЗБЕГЛИЦА НА
  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ,
  ЈН бр .06 / 2015 - НЕ ОТВАРАТИ
  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ


  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговременo.

  Место, време и начин отварања понудa:

   

   

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа
  Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57 – 23240 Сечањ.
  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 17.04.2015 године

  I партија- у 16,00 часова
  II партија-у 16,30 часова
  III партија-у 17,00 часова
  IV партија-у 17,30 часова
  V партија- у 18,00 часова

   

  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понудa:

   

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лицa.

  Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понудa.

  Лице за контакт:

  Дамир Ђурић
  Eмаил: nabavkasecanj@gmail.com од 08-12 час. сваког радног дана
  Телефон: 023/841-111, 023/841-410

   

   

   

   

  Конкурсна документација - јавне набавке број 06/2015.пдф
  Преузми овде

   

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА Број:04/2015-4

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

  Наручилац јавне набавке

  Општина Сечањ,
  Вожда Карађорђа бр.57,
  Сечањ,
  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 04/2015-3
  Датум :06.04.2015.године

   

  Врста поступка

  Јавна набавка мале вредности                             

  Предмет јавне набавке мале вредности је:

  Канцеларијски материјал

  Шифра из општег речника набавки:

  30192000

  Критеријум за доделу уговора је:

  Критеријум економски најповољније понуде.

   

   

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

  - Понуђена цена......................................... 90 бодова
  - Рок испоруке ..............................................5 бодова
  - Услови плаћања............................................5 бодова

  Преузимање конкурсне документацијe

  Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs , или интернет странице Наручиоцa www.secanj.rs

  Начин подношења понудa

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Канцеларијског материјала” са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

   

  На полеђини коверте
  обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача, емаил адресу и број телефона контакт особe.

  Рок за подношење понудa

   

  Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 15.04.2015. године до 14,00 часова.
  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачимa.

  Место и време и начин

  отварања понуда

  Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 15.04.2015.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

  Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку овтарања понудa

  Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварању понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и бити оверена)

  Рок за доношење Одлуке

  о додели уговора

  Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понудa.

  Контакт лице за све додатне информације јe:

  Ивана Пејовић

  Емаил: nabavkasecanj@beotelnet.net

   

   

   

   

  Конкурсна документација - канцеларијски материјал.пдф
  Преузми овде

   

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА- ПУТНИЧКА ВОЗИЛА Број: 05/2015-4

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

  Наручилац јавне набавке

  Општина Сечањ , Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ, Орган јединице локалне самоуправе

   

  Број: 05/2015-3
  Датум :06.04.2015.године

    

  Врста поступка

  Јавна набавка мале вредности                              

  Предмет јавне набавке мале вредности је:

  Добра - Путничка возила 

  Шифра општег речника набавки:

  34110000-путнички аутомобил

  Критеријум за доделу уговора je:

  Критеријум најниже цене

   

  Преузимање конкурсне документације

  Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs ,или интернет странице Наручиоца www.secanj.rs

  Начин подношења понуда

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара - Путничка возила” са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. 

  На полеђини коверте
  обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача, емаил адресу и број телефона контакт особе.

  Рок за подношење понуда

  Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 16.04.2015. године до 14,00 часова.
  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се
  неотворене вратити понуђачима.

  Место и време и начин

  отварања понуда

  Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 16.04.2015.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда. 

  Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку овтарања понуда

  Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварању понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и бити оверена)

  Рок за доношење Одлуке

  о додели уговора

  Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  Контакт лице за све додатне информације је:

  Ивана Пејовић

  Емаил: nabavkasecanj@beotelnet.net

   

    

  Конкурсна документација - путничка возила.пдф Преузми овде