Почетак Спортски савез општине Сечањ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМ СЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМ СЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ


 

 

 

П О З И В

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМ СЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОД.

 

Поштовани,

обавештавамо спортске организације са територије општине Сечањ да у складу са чл. 118. Закона о спорту (''Сл.гласник Републике Србије'' број 10/16) – Приручником за финансирање програма у области спорта у јединицама локалне самоуправе из 2016 године стр.119 став 2. издавача Сталне конференције градова и општина Србије - доставе предлоге својих годишњих програма којима се остарује општи интерес у области спорта на територији општине Сечањ за 2019. годину до

18. јануара 2019. године.

 

Овлашћени подносиоц годишњих програма је:

1.Спортски савез општине Сечањ – предлог свог годишњег програма;

2.Спортски савез општине Сечањ -предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Сечањ.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Годишњи програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту, Правилника о одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Сечањ, спортском, односно другом удружењу (у даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе средства из буџета Општине, на основу поднетог предлога годишњег и посебног програма или пројекта, под условом да испуњава опште услове односно критеријуме.

 

Општи услови су да је носилац програма:

 

1. регистрован у складу са законом,

2. уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту,

3. искључиво или претежно послује на недобитној основи,у складу са законом,

4. има седиште и своју активност реализује на територији Општине,

5. је директно одговоран за припрему и извођење програма

6. је претходно обављао делатност најмање годину дана

7. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,

8. је са успехом реализовао одобрени програм, претходних година , као носилац програма,

9. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

10. нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

11. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту,

12. ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,

13. има обезбеђен простор за реализацију програма.

14. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма.

15. члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Образац 1. „Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Сечањ у 2019. години“ .

Образац 2. Упитник за категоризацију спортских организација (за спортске организације које су у систему такмичења).

Образац Изјава бр. 1 и бр. 2

Образац Пропратног писма

 

Све образце са општим смерницама за подносиоце програма се могу преузети на званичном сајту општине Сечањ www.sosecanj.rs као и у просторијама Спортског Савеза ул. Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ .

Oбавештавамо спортске организације са територије Општине Сечањ да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко овлашћеног подносиоца Спортског савеза општине Сечањ.

 

Рок за доставу пријава најкасније до 18.01.2019 . године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

За све додатне информације можете се обратити Спортском савезу општине Сечањ, тел. 023/3842013.

 

 

За ССО Сечањ

Председник

Зоран Рикало


 

 

ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 КОЈИМ СЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ

ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОД.

 

Преузми овде

Образац 1

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ

И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА УОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ

Преузми овде
УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Преузми овде
ИЗЈАВА бр 1 Преузми овде
ИЗЈАВА бр 2 Преузми овде
ПРОПРАТНО ПИСМО Преузми овде

 

 

 

 

Почетак Спортски савез општине Сечањ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМ СЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ